افراد شما را با کفش هایتان ارزیابی می کنند

این واقعیت که ما از ابتدا تا انتها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیریم می تواند بر انتخاب های ما در هنگام تکمیل لباس عالی تأثیر بگذارد.